Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Hieronder vind je de betekenissen van de volgende woorden in deze voorwaarden:

 • Bedenktijd: De periode waarin de consument het recht heeft om de overeenkomst te herroepen.
 • Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
 • Dag: Een kalenderdag.
 • Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand betreffende een reeks producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afname in de tijd is gespreid.
 • Duurzame gegevensdrager: Een medium waarmee de consument of ondernemer persoonlijk gerichte informatie kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: Het recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Ondernemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van communicatiemiddelen op afstand voor het sluiten van de overeenkomst.
 • Techniek voor communicatie op afstand: Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.
 • Algemene voorwaarden: De huidige algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Opdrachtnemer

DB COMPANY

 

 Artikel 3 - Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op een wijze die eenvoudige opslag op een duurzame gegevensdrager mogelijk maakt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze in aanvulling op de algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdige voorwaarden kan de consument zich beroepen op de meest gunstige bepaling.

 

Artikel 4 - Het Aanbod

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, inclusief prijzen en eventuele bijkomende kosten.
 • Afbeeldingen in het aanbod zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke producten.
 • De consument wordt duidelijk geïnformeerd over de rechten en plichten die verbonden zijn aan het aanvaarden van het aanbod, inclusief informatie over betaling, levering en herroepingsrecht.

 

Artikel 5 - De Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding langs elektronische weg.
 • De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden binnen de wettelijke bedenktijd.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • De consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
 • De consument dient de herroeping schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer en het product binnen 14 dagen retour te sturen.
 • De kosten voor het terugzenden van producten zijn voor rekening van de consument.

 

Artikel 7 - Herroepingskosten

 • De kosten voor het terugzenden van producten zijn voor rekening van de consument, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • Producten die naar de specificaties van de consument zijn vervaardigd.
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 • Verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 9 - De Prijs

 • De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden duidelijk vermeld.
 • Alle prijzen zijn inclusief btw en eventuele andere heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 10 - Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld in de overeenkomst.
 • Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de consument van rechtswege in verzuim en is de ondernemer gerechtigd incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • De ondernemer behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure

 

Artikel 12 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 - Aanvullende of Afwijkende Bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 14 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen door de ondernemer worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment van publicatie.